Công văn 1215/QLD-KD ngày 17/02/2021

Nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh

Tải về tại đây: