Thông tư 49/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Tải về tại đây: