Quyết định 5614/QĐ-BYT ngày 31/12/2020

Áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm

Tải về tại đây: