Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021

Phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: