Quyết định 2939/QĐ-TCHQ ngày 06/11/2020

Thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan

Tải về tại đây: