Nghị quyết 183/NQ-CP ngày 22/12/2020

Nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế

Tải về tại đây: