Công văn 8210/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2020

Thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA

Tải về tại đây: