Công văn 8181/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế

Tải về tại đây: