Công văn 8116/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2020

Áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu

Tải về tại đây: