Công văn 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020

Thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC

Tải về tại đây: