Công văn 8064/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2020

Từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA

Tải về tại đây: