Công văn 8059/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2020

Xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế

Tải về tại đây: