Công văn 8055/TCHQ-TXNK ngày 24/12/2020

Xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo

Tải về tại đây: