Công văn 8049/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2020

Chuyển DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách DNCX

Tải về tại đây: