Công văn 8011/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2020

Vướng mắc đối với mặt hàng tại thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 978/TB-KĐ3

Tải về tại đây: