Công văn 7897/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại

Tải về tại đây: