Công văn 7871/TCHQ-GSQL ngày 14/12/2020

Thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu

Tải về tại đây: