Công văn 7830/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2020

Thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Tải về tại đây: