Công văn 7745/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu

Tải về tại đây: