Công văn 7743/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2020

Trả lời vướng mắc về áp dụng Biểu thuế xuất khẩu và khai báo thuế suất

Tải về tại đây: