Công văn 7690/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2020

Thực hiện biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19

Tải về tại đây: