Công văn 7632/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2020

Vướng mắc ô số 3 trên C/O mẫu D điện tử

Tải về tại đây: