Công văn 5689/BXD-KHCN ngày 26/11/2020

Miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nằm trong QCVN 16/2019/BXD

Tải về tại đây: