Công văn 54/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2021

Vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu

Tải về tại đây: