Công văn 47/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2021

Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi Kho ngoại quan

Tải về tại đây: