Thông tư 90/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020

Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tải về tại đây: