Thông tư 100/2020/TT-BTC ngày 19/11/2020

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hải quan, thuế XNK, phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, TTHQ

Tải về tại đây: