Quyết định 3191/QĐ-TCHQ ngày 17/11/2020

Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Tải về tại đây: