Quyết định 3153/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2020

Định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT trong hệ thống hoàn thuế GTGT

Tải về tại đây: