Quyết định 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020

Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: