Công văn 7886/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA

Tải về tại đây: