Công văn 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Tải về tại đây: