Công văn 7647/TCHQ-GSQL ngày 03/12/2020

Vướng mắc hàng hóa quá cảnh vận chuyển giữa cảng SP - ITC và cảng Cát Lái

Tải về tại đây: