Công văn 7627/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2020

Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài

Tải về tại đây: