Công văn 7520/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2020

Thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công

Tải về tại đây: