Công văn 7457/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020

Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Tải về tại đây: