Công văn 7434/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: