Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ ngày 23/11/2020

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Tải về tại đây: