Công văn 7420/TCHQ-TXNK ngày 23/11/2020

Hóa đơn hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: