Công văn 7415/TCHQ-TXNK ngày 23/11/2020

Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP

Tải về tại đây: