Công văn 7413/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2020

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Tải về tại đây: