Công văn 7390/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2020

Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Tải về tại đây: