Công văn 7374/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020

Chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn

Tải về tại đây: