Công văn 7373/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020

Triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử

Tải về tại đây: