Công văn 7283/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2020

Thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng

Tải về tại đây: