Công văn 7236/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2020

Vướng mắc đối với Thông báo 5371, 5372/TB-TCHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: