Công văn 7151/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2020

Hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan

Tải về tại đây: