Công văn 12159/TXNK-PL ngày 09/11/2020

Áp dụng mã số, thuế suất và chính sách mặt hàng cho hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: