Công văn 7148/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu

Tải về tại đây: