Công văn 7129/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2020

Xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

Tải về tại đây: